2 . 09 . 14 kai    +86
2 . 09 . 14 kai    +4072
2 . 09 . 14 kai    +7935
2 . 09 . 14 lay    +511
2 . 09 . 14 kai    +830
1 . 09 . 14 chanyeol    +3065
1 . 09 . 14    +430
© ARYASNARK